PM approves Chairman, Vice Chairman of Quang Nam People's Committee

The Prime Minister has just issued decisions approving the position of Chairman and Vice Chairman of Quang Nam People's Committee for the 2021-2026 term.

In the Decision No. 1086 dated July 7 2021, the Prime Minister approved the election results of Chairman of Quang Nam Provincial People's Committee for the term 2021 - 2026 for Mr. Le Tri Thanh - Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of the Provincial People's Committee in the term 2016 - 2021.

In the Decision No.1085 dated July 7 2021, the Prime Minister approved the election results for the position of Vice Chairman of Quang Nam Provincial People's Committee for the term 2021 - 2026 for Mr. Tran Van Tan - Member of the Standing Committee of the Provincial Party Committee, Vice Chairman of Quang Nam Provincial People's Committee for the 2016-2021 term; Mr. Nguyen Hong Quang - Member of Standing Committee of Provincial Party Committee, Vice Chairman of Quang Nam Provincial People's Committee for the 2016-2021 term; Mr. Ho Quang Buu - Provincial Member, Vice Chairman of Quang Nam People's Committee for the 2016-2021 term.

Tin liên quan

  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH ngày 24/11/2023
  • BẢN TIN NÔNG THÔN MỚI - số 11
  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH ngày 17/11/2023
  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH ngày 10/11/2023
  • Thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số 2023 - số 6 vòng loại